പായസം വിതരണം

ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ച വിദ്യാലയം. കുന്നരു എ യു പി സ്‌കൂളിൽ ഇന്ന് മുത്തശ്ശന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി പായസം വിതരണം നടത്തി…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s