അറിവ് 2019

2019 ജൂൺ 22 ശനിയാഴ്ച്ച യോഗക്ഷേമസഭ ആറ്റിങ്ങൽ ഉപസഭ മന്ദിരത്തിൽ വെച്ച് ബാലജനസഭ അംഗങ്ങൾക്ക് അറിവ് ക്യാമ്പ് നടന്നു. ഹ്രസ്വചിത്ര പ്രദർശനം, വേർഡ് പസിൽ, ബുക്ക് ഹണ്ട് തുടങ്ങിയ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു. ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത കുട്ടികൾക്ക് തൈകൾ വിതരണം ചെയ്തു…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s