മൊബൈൽ ആപ്പ് പ്രകാശനം ചെയ്തു

യോഗക്ഷേമസഭ സംസ്ഥാന യുവജനസഭ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഹരിശങ്കർ എൻറെ മൊബൈൽ ആപ്പ് പുറത്തിറക്കി. യോഗക്ഷേമസഭ ആറ്റിങ്ങൽ ഉപസഭയുടെ ബാലജനസഭ ക്യാമ്പായ തുമ്പപ്പൂവ് 2019ൻറെ ഉത്‌ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് ആപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s