പക്ഷികൾക്ക് ദാഹജലം

ഈ വേനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യാൻ ഇതാ ഒരു നല്ല പ്രവർത്തനം. വേനലിൽ ദാഹജലത്തിനായി വലയുന്ന കുരുവികൾക്കും മറ്റു ചെറു ജീവികൾക്കും വീടിന് ചുറ്റും നമുക്ക് വെള്ളം മാറ്റിവെക്കാം. ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് ചിത്രങ്ങൾ 8547313037 എന്ന നമ്പരിലേക്ക് വാട്ട്സാപ്പ് ചെയ്യൂ… തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിജയികൾക്ക് സമ്മാനം…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s