രാമായണം സെമിനാര്‍

യോഗക്ഷേമസഭ തിരുവനന്തപരം ജില്ല വനിതാസഭ നടത്തിയ രാമായണം സെമിനാറില്‍ ആറ്റിങ്ങല്‍ ഉപസഭയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അശ്വതി വട്ടപ്പറമ്പ് “കൈകേയി” എന്ന കഥാപാത്രത്തെകുറിച്ച് പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചു.

IMG_E7216

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s